Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

 

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2022r. zmiana numeru konta bankowego:

Wpłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu należy dokonywać z dołu, na konto bankowe przedszkola

BANK PEKAO SA  48 1240 1037 1111 0011 0912 3524

do 15-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym

Informacja dla rodziców w sprawie opłat za przedszkole


UCHWAŁA NR V/163/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 usta-wy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź, zwanych dalej „przedszkolami”, w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie.

§ 2. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1 zł.

§ 3. Z opłaty, o której mowa w § 2, zwolnieni są w całości rodzice, w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:

1) posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny;

2) tworzący rodzinne domy dziecka;

3) tworzący rodziny zastępcze;

4) uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, w których prowadzone są roboty budowlane wewnątrz budynków przedszkoli, wyłączające możliwość przebywania i korzystania z nich w bezpiecznych i higienicznych warunkach – na czas prowadzenia tych robót.

§ 4. 1. Z opłaty, o której mowa w § 2, zwolnieni są w części lub w całości rodzice, w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529) lub otrzymujący pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w opłatach za posiłek dziecka w przedszkolu, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2.

2. Rodzice, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są w części lub w całości z opłaty, o której mowa w § 2, na warunkach określonych w poniższej tabeli

 

 

Wartości procentowe progów kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

 

 

Wartość procentowa zwolnienia z opłaty

powyżej 124% do 150%

50%

powyżej 100% do 124%

75%

do 100%

100%

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXVII/1702/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wy-chowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1192), zmieniona uchwałą Nr LXXV/2053/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5208).

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Gołaszewski