Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

 

UWAGA RODZICE!!!

OD 1 STYCZNIA 2023

ULEGAJĄ ZMIANIE OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I ZA  POSIŁKI.

Na podstawie uchwały nr LXVIII/2018/22 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 16 listopada 2022 r.

 - za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć w ramach podstawy programowej (8-13), dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1,14 zł;

- opłata za 3 posiłki wynosić będzie 10 zł;

- opłata za 2 posiłki ( II śniadanie, obiad) wynosić będzie 7,50 zł;

 

 

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2022r. zmiana numeru konta bankowego:

Wpłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu należy dokonywać z dołu, na konto bankowe przedszkola

BANK PEKAO SA  48 1240 1037 1111 0011 0912 3524

do 15-go każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym

Informacja dla rodziców w sprawie opłat za przedszkole


UCHWAŁA NR V/163/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 usta-wy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź, zwanych dalej „przedszkolami”, w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie.

§ 2. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1 zł.

§ 3. Z opłaty, o której mowa w § 2, zwolnieni są w całości rodzice, w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:

1) posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny;

2) tworzący rodzinne domy dziecka;

3) tworzący rodziny zastępcze;

4) uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, w których prowadzone są roboty budowlane wewnątrz budynków przedszkoli, wyłączające możliwość przebywania i korzystania z nich w bezpiecznych i higienicznych warunkach – na czas prowadzenia tych robót.

§ 4. 1. Z opłaty, o której mowa w § 2, zwolnieni są w części lub w całości rodzice, w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529) lub otrzymujący pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w opłatach za posiłek dziecka w przedszkolu, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2.

2. Rodzice, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są w części lub w całości z opłaty, o której mowa w § 2, na warunkach określonych w poniższej tabeli

 

 

Wartości procentowe progów kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

 

 

Wartość procentowa zwolnienia z opłaty

powyżej 124% do 150%

50%

powyżej 100% do 124%

75%

do 100%

100%

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXVII/1702/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wy-chowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1192), zmieniona uchwałą Nr LXXV/2053/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5208).

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Gołaszewski